• ภาษาไทย
    • English

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนทะเลน้อย

วันที่ 31 ก.ค.2562 งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมย่อยที่ 5 เสวนารายงานและติดตามโครงการบริการวิชาการประจำปี 2562 โดยมีนายพิชิต ขันติพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนทะเลน้อย ชาวบ้านในชุมชน และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ผ่านคณาจารย์ และนักศึกษาได้มาสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์งาน ให้กับชุมทะเลน้อย ได้แก่ สร้างจุดถ่ายรูปเช็คอินให้แก่ชุมชน , จัดตกแต่งลานวัฒนธรรมชุมชนทะเลน้อย โดยใช้วัสดุไม้ไผ่ กระจูด ซึ่งสามารถหาได้จากชุมชน ,จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว เป็นต้น และในการเสวนาครั้งนี้เป็นการสรุปผลโครงการเพื่อนำคำแนะนำจากชุมชนไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ณ ชุมชนทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง