• ภาษาไทย
    • English

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาการวาดภาพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย