• ภาษาไทย
    • English

RUTS Research Expo 2019 การประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยฯ อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ 

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
"ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 "

ผลงาน 
"ฉากกั้นภายในอาคารผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากใบสนทะเล "
"Eco Friendly Product – An Interior Partition Made of Maritime Pine Leaves"

การประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยหรือบุคลากรสายวิชาการหรือบุคคลทั่วไป
ที่มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 40 ผลงาน จากหลายสถาบัน 
ในงาน“มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562
(RUTS Research Expo 2019)”
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา