• ภาษาไทย
    • English

นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ รับรางวัลอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพ ในประเภทนิสิต/นักศึกษา 

งานรำลึก สืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 26 " หนึ่งเสียงกังวาน สืบสานพงไพร " ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)