• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรทัศนศิลป์ แสดงผลงานศิลปะในงานนิทรรศการศิลปคณาจารย์

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยได้รับเกียรติร่วมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ ศิลปคณาจารย์ ART Exposition 2019 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 28 ก.ย. 2562 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีอาจารย์ หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน ดังนี้ ผศ.กิตติ พิมเสน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อ.สาโรจน์ มีพวกมาก อ.เอกพงษ์ คงฉาง อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข และอ.บูชา ผกากรอง