• ภาษาไทย
    • English

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาสถาปัตยกรรม

วันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด มาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกี่ยวกับเหล็กประเภทต่างๆ มีคณาจารย์ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย