• ภาษาไทย
    • English

Songkhla Intervention Joint Workshop 2019

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนและผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้น Final review ของงาน Songkhla invervention joint work shop 2019 โดยนักศึกษาจากไทยและจีน ทั้ง 6 กลุ่ม ได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2562 มาสรุปและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีความพิเศษโดยเฉพาะการใช้ภาษาหลากหลายภาษาในการนำเสนอผลงาน ทั้งภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยถูกนำมาใช้ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และงานได้ดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย