• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอให้สัมภาษณ์ข่าวช่องthai PBS

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสร้างจิตสำนึกดี ในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ในการเก็บขยะและส่งเสริมทักษะ และแนวคิดการนำไปสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการรายวิชาแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการออกแบบ ภูมิปัญญาและการออกแบบ แนวคิดในการออกแบบแฟชั่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิดจากปัญหาในชุมชน และ ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้การสัมภาษณ์ ข่าวช่องthai PBS ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย