• ภาษาไทย
    • English

ระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ให้เปล่า) มทร.ศรีวิชัย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
2. ต้องได้รับข้อคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา


ไฟล์เอกสารประกอบ ( เป็นไฟล์ .JPG / .JPEG / .PDF )

1. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว
2. ใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
3. ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ขอทุนการศึกษา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (คลิก DownLoad แบบฟอร์ม)

 


ระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ให้เปล่า) มทร.ศรีวิชัย


 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)