• ภาษาไทย
  • English

เอกสารภายใน

 

คำอธิบาย : 

                  กรณีมีความประสงค์เดินทางไปราชการ

 • หากอาจารย์มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานต่างๆ ต้องดำเนินการ ดังนี้
            1) ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยมีเอกสารแนบ
                - โครงการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม โดยโครงการต้องมีลักษณะการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ และกำหนดการให้ชัดเจน
                   และต้องเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์
   
 • หากหนังสือ ส่งถึงอาจารย์โดยตรง อาจารย์ต้องทำบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วม
  ​          1) ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยมีเอกสารแนบ
                - หนังสือเชิญ
   
 • หากหนังสือเรียนถึงคณบดี และระบุชื่ออาจารย์ ให้เป็นผู้เข้าร่วม และได้รับการอนุญาตจากคณบดี อาจารย์สามารถทำบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการได้ทันที หลังจากได้รับหนังสือ 
   

 


 • (FORM_01) ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ (อาจารย์)
 • (FORM_02) ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ (อาจารย์ + นักศึกษา)

 

คำอธิบาย : การทำบันทึกขออนุญาตเดินทาง หลังจากได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมจากคณบดี

 

 • กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์

          1) ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยมีเอกสารแนบ
              - หนังสือการขออนุญาตเข้าร่วม ที่ได้รับการอนุญาตจากคณบดี
              - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์              

 • กรณีไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  1) ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยมีเอกสารแนบ
      - หนังสือการขออนุญาตเข้าร่วม ที่ได้รับการอนุญาตจากคณบดี

 


 • (FORM-04)  ขออนุญาตเดินทางเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาต (อาจารย์)
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)