• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง
 


 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

 

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ทล.บ. (การผังเมือง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Urban Planning)

อักษรย่อปริญญา (English) : B.Tech. (Urban Planning)


 


 

 

 

 

 

 


 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)