• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ


           
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

             เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก

             ต.บ่อยาง
             อ.เมือง
             จ.สงขลา 90000

             โทรศัพท์ : 0-7431-7173
             โทรสาร : 0-7431-7174

             e-mail : arch@rmutsv.ac.th

 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)