• ภาษาไทย
    • English

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ปรัชญาการศึกษา

  • Smart Learning
  • Smart  Life
  • Smart  Culture 
     

วิสัยทัศน์ 

ชุมชนแห่งปัญญา  รักษ์วัฒนธรรม  สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมยั่งยืน
 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของสังคม
2.ผลิตงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
3.ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4.สืบสานศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์
5.สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.สร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะปฏิบัติ อย่างมีอัตลักษณ์ บนพื้นฐานวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิประโยชนืต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
4.อนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์
5.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
2.เพื่อผลิตงาสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับชุมชน
3.บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
4.เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์
5. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล


 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)