• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แยกออกมาจาก คณะวิชาช่างโยธาในปีการศึกษา 2535 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชาออกแบบ” โดยมีแผนกในสังกัดคือ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาศิลปกรรมต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาสถาปัตยกรรม” ในปีการศึกษา 2542 เนื่องจากสถาบันต้องการให้ใช้ชื่อคณะวิชาเหมือนกัน
    การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม” รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษาปีทิ่5 (ม.8) ในสมัยนั้นเข้าเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3ปี มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 14 คน
​ 

ปีการศึกษา 2514 เปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เป็น “แผนกวิชาสถาปัตยกรรม” และได้เปลี่ยนหลักสูตรรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) เข้าเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และปีการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                   

ปีการศึกษา 2517 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าเรียน ปวส. หลักสูตร 2 ปี ​                                                                                                                                                                                                   

ปีการศึกษา 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม”                                                                                                                                                                                                                

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี                                                                                                                                                                       

ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี                                                                                                                                                                                

ปีการศึกษา 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 17(2)(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2551 จึงประกาศให้  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดย ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551

 

 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)