• ภาษาไทย
    • English

NBT ถ่ายทำข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะทางทะเลของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถ่ายทำข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะทางทะเล ผ่านกระบวนการรายวิชาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการออกแบบ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นักศึกษาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้การสัมภาษณ์กับนักข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)