• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม ARCH CAMPค่ายเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์

วันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ โดยทุกหลักสูตรได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคณาจารย์และพี่นักศึกษาร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น การทำมัดย้อม ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ , การสกรีนถุงผ้า ของหลักสูตรทัศนศิลป์ ,บันทึกเมืองเก่าสงขลาด้วยลายเส้น ของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักเรียนได้ลงพื้นที่ ในย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม การทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆจากหลายโรงเรียนในครั้งนี้อีกด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)