• ภาษาไทย
    • English

การนำเสนอโครงการในย่านเมืองเก่าสงขลาของนักศึกษาสถาปัตยกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำเสนอโครงการในย่านเมืองเก่าโดยมีวิทยากร จากเทศบาลเมืองสงขลา และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมฟังการนำเสนอและให้คำชี้แนะผลงานของนักศึกษา เพื่อนำไปแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)