• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา สำรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)