• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมออกแบบเหรียญ เสื้อ โปสเตอร์ ในงานวิ่งสงขลา Marathon 2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ชมรมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และชมรมวิ่งหาดใหญ่,สงขลา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานการออกแบบเหรียญรางวัล เสื้อ โปสเตอร์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ออกแบบ และคัดเลือกผลงานของนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในงานวิ่งสงขลา Marathon 2020 ต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)