• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ทำกิจกรรม wall paint สีสรรค์สถานพินิจสตูล

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำกิจกรรม wall paint สีสรรค์สถานพินิจสตูล และงานบริการวิชาการโดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาวาดรูปฝาผนังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ใน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)