• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องเมืองกับผังเมืองน่าอยู่

วันที่ 9 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง จัดบรรยาย และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม "เรียนรู้เรื่องเมืองกับผังเมืองน่าอยู่" โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตร และพี่ๆนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับน้อง หลังจากทำกิจกรรม มี ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)