• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม"ศิลปะการแทงหยวก"

วันที่ 10 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ จัดกิจกรรม"ศิลปะการแทงหยวก" มีนักเรียนเข้าร่วม ทำกิจกรรม Workshop ศิลปะการแทงหยวก มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ ให้ความรู้และสาธิตวิธีการแทงหยวก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้และสามารถปฏิบัติเองได้ เป็นการรักษาศิลปะประเพณีของไทยได้เป็นอย่างดี และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประกาศนียบัตรจาก ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)