• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม"เรียนรู้สร้างสรรค์งานแฟชั่น"

วันที่ 10 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดกิจกรรม"เรียนรู้สร้างสรรค์งานแฟชั่น" มีนักเรียนเข้าร่วม ทำกิจกรรม Workshop จากหลายโรงเรียน โดยนำเสื้อผ้ามือสองมาออกแบบให้สวยงาม ร่วมกับพี่ๆนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อนักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประกาศนียบัตรจาก ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวทีลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)