• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย-จีน

เมื่อระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีความสัมพันธ์กันกับสถาปัตยกรรมในเมืองเซียะเหมินมณฑลฝูเจี้ยนภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย – จีน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ร่วมนำเสนอความสัมพันธ์ทางสถาปัตยกรรมระหว่างไทย-จีนและทำกิจกรรม Workshop ในย่านเมืองเก่าของเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ทางด้านวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรม และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่าง2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)