• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (ลานสานศิลป์ถิ่นใต้)

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ
อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (ลานสานศิลป์ถิ่นใต้) งานวัดศรีวิชัย รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ซึ่งครึ้งนี้่เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ร่วมไปถึงประกวดซุ้มขายของ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "บรรยากาศงานวัด" , การบรรยายจากวิทยากร, การประกวดหางเครื่องฯ, การขายอาหารพื้นถิ่นภายในงาน

ผลการประกวด
- กิจกรรมกรรมการประกวดซุ้มขายของ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "บรรยากาศงานวัด"
ซุ้มจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
"ชนะเลิศ"

- กิจกรรมการประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง
ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
"รองชนะเลิศอันดับ 2"

โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณลานอาคาร 62 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)