• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์หลักสูตรวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการ “15th International Art Festival & Workshop in Thailand 2020 Poh-Chang Academy of Arts”

ผศ.กิตติ พิมเสน, ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว,อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้าร่วม โครงการ  “15th International Art Festival & Workshop in Thailand 2020  Poh-Chang Academy of Arts”  โดยมีศิลปินเข้าร่วมโครงการ 140 คน  จาก 19 ประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)