• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Open House 2019 "เปิดบ้านสทิงพระวิชาการ" แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีคณาจารย์จากทุกหลักสูตรเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และได้ร่วมจัดบูธแนะนำหลักสูตรฯ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานดังกล่าว

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)