• ภาษาไทย
    • English

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ครั้งที่ 7

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 "เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ สู่...ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของคณาจารย์ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)