• ภาษาไทย
    • English

โครงการเสริมศักยภาพเฉพาะด้านทัศนศิลป์เพื่ออาชีพในอนาคต

วันที่ 14 ก.พ.63 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการสัมมนาเสริมศักยภาพเฉพาะด้านทัศนศิลป์เพื่ออาชีพในอนาคต มีอาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี และวิทยากรสัมนาประเด็นต่างๆดังนี้
"แผนกศิลปกรรมในหน่วยงานของรัฐ" โดยวิทยากร คุณวิษณุ เลิศบุรุษ (ผู้ดูแลหอศิลป์ ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา)
"แผนกศิลปกรรมในหน่วยงานเอกชน" โดยวิทยากรคุณธัญญา สังขนิตย์(ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรมศูนย์การค้าไดอาน่า ) "บริษัทเอกชนด้านศิลปะ"โดยวิทยากร คุณณรงค์ฤทธิ์ ใจตรง (เจ้าของบริษัทอาร์ตเวย์ โปรเจ็คท์)
"ศิลปิน/นักออกแบบอิสระ"โดยวิทยากร คุณอรุณโรจน์ เกียรติจินดารัตน์ (นักออกแบบอิสระ)
คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)