• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานโรงแรมThe Bed Vacation Rajamangala

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม The Bed Vacation Rajamangala Hotel โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม The Bed Vacation Rajamangala Hotel ให้ความรู้ บรรยาย และนำชม โรงแรมในเรื่องเทคนิคการประหยัดพลังงาน และการออกแบบให้กับนักศึกษาอีกด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)