• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมเข้ารับฟังบรรยายการตกแต่งภายในเบื้องต้น

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีทึ่3 รายวิชาตกแต่งภายในเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารอนุรักษ์ โดยมี ดร.จเร สุวรรณชาต ,คุณดวงใจ นันทวงศ์ สถาปนิก บ.Songkhla Hritage Company และคุณพิมพกานต์ ปัจจันตวิวัฒน์ ASA.Cloud ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสถาปัตยกรรม ณ โรงสีแดง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการทำ Project ต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)