• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ มีนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกเหนือฟ้า อ.พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)