• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยในครั้งนี้

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)