• ภาษาไทย
    • English

โครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สงขลาสู่มรดกโลก

วันที่ 2 -3 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สงขลาสู่มรดกโลก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรในการบรรยายในภาคเช้า คุณกฤช พิทักษ์คุมพล และ ดร.จเร สุวรรณชาต คณาจารย์ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในช่วงบ่าย นักศึกษาและคณาจารย์ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณ ชุมชนชาวประมง ,มัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ หมู่ 4 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา เพื่อเก็บข้อมูลและสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)