• ภาษาไทย
    • English

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์พิษณุ อนุชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นายธนิศ หนูคง นายธนวัฒน์ ธีรวงศ์ดิลกธร นายอัฟฎอล เจ๊ะเย็ง นายเจษฎากรณ์ สมใจ และนายชุณหโชค ศุภคุณกิตติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และร่วมทำ workshop กับ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้ลงสำรวจพื้นที่ เป้าหมาย เขตชุมชนเมืองสวรรคโลก เพื่อเก็บข้อมูลทาง กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ตลอดจนปัญหาและบทบาทของพื้นที่ และความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์นักศึกษาสถาปัตยกรรมได้ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โครงการ “การศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองสวรรคโลกเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร"สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร” และอาจารย์พิษณุ อนุชาญ กล่าวสรุปรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟสายใต้ จากสถานีสุไหงโกลก – สถานีรถไฟสวรรคโลก ผ่านนิทรรศการกิจกรรม และ VDO การเดินทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีสวรรคโลก ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังอีกด้วย และนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานต้นแบบ ศักยภาพมรดกวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลา Cultural Heritages in Songkhla Old Town ,ROUTE TRAIN STATION เส้นทางรถไฟจากสายใต้สู่สวรรคโลก,การศึกษาอาคารเก่า โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น เพื่อเป็นแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่เมืองสวรรคโลกเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)