• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ หน้าตึกสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)