• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นนิพนธ์

วันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าสอบความก้าวหน้าโครงร่างแฟชั่นนิพนธ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้การชี้แนวทางเพื่อปรับปรุงชิ้นงาน ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)