• ภาษาไทย
    • English

สอบแฟชั่นนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 จัดสอบแฟชั่นนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 1.คุณณัฐญกรณ์ ฤทธิธำรงพัฒน์ 2.คุณอารยะ อินทรา 3.คุณสวรรยา จอมเทพมาลา 4.คุณกษมา เครือเนียม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติร่วมตรวจผลงานของนักศึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาแฟชั่นนิพนธ์ทุกท่าน ร่วมกันตรวจผลงานนักศึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)