• ภาษาไทย
    • English

สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ในวันที่ 13 -15 มีนาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติร่วมตรวจผลงานดังนี้ รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน รศ. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน อาจารย์ศรุต โพธิ์ไทร อาจารย์ยุทธดนัย สมจิตต์ชอบ ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ อาจารย์สมชัย เจริญชีพ อาจารย์วัชรินทร์ จันทรักษ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ร่วมกันตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมกว่า 70 หัวข้อของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)