• ภาษาไทย
    • English

การเตรียมโครงการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จัดบรรยายเรื่องการเตรียมโครงการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม โดยมี รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ มีคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปี3-4 เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)