• ภาษาไทย
    • English

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์บุคลากร เข้าร่วมพิธี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ลานหน้าตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)