• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน โดยรับฟังการให้โอวาทจาก อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.นวัตกร อุมาศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน และรับชมคลิปวิดิโอของมหาวิทยาลัยและของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ ทั้ง 4 หลักสูตร เพื่อนักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางปฎิบัติในการเรียนการสอนต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)