• ภาษาไทย
    • English

Workshop ฟื้นภูมิปัญญาทาบ้านสีคราม

วันที่ 26 กันยายน 2563 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วม งาน workshop ฟื้นภูมิปัญญาทาบ้านสีคราม ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านกาแฟฟุเจา) บ้านของครอบครัวเขียนเจริญ โดยมี วิทยากร อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง และ คุณ ประไพ ทองเชิญ ได้คิดค้นสีจากต้นคราม มาใช้ในการทาประตูไม้ โดยในงานมี นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก รายชื่อผู้เข้าร่วม WorkShop จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีดังนี้ อ.ณัฐรดา บุญถัด อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข น.ส.ณัฏฐ์ฎาพร ทองจันทร์ น.ส.วรรณกมล ธัมโชตัง น.ส.ชนัดดา เฉ่งโล่ น.ส.นิอัยดา แวอุมา นายพีรณัฐ จุงสกุล น.ส.วาสนา แก้วชูช่วง นายภาณุพงศ์ ชูมณี น.ส.โศจิรัตน์ พรหมฤทธิ์ น.ส.มุคลีซะห์ รอเละ น.ส.กาญจนา ผ่องสุวรรณ น.ส.จิรัชญาพร บุญไกรลาส นายอรรถชัย คงรักษ์ นายณรงค์ ช่อลำเจียก นางสาวสุวิชชา วงศ์ภักดี นายยศกร แซ่โค้ว นายนิวัฒน์ โสสนุย นางสาววิตติมา เจี้ยนเซ่ง นายวรดล สุวรรณพาณิชย์ น.ส.กนกวรรณ แซ่ลิ่ม

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)