• ภาษาไทย
    • English

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการในการสอบโครงร่างในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ - รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน - รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน - อาจารย์ศรุติ โพธิ์ไทร - อาจารย์ยุทธดนัย สมจิตต์ชอบ ได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สมบูรณ์ต่อไป และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)