• ภาษาไทย
    • English

กระบวนการสร้างแนวคิดในการออกแบบ อาคารหอดูดาว สงขลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดบรรยายใน หัวข้อ"กระบวนการสร้างแนวคิดในการออกแบบ อาคารหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา "ซึ่งสอดคล้องกับในรายวิชาแนวความคิดในออกแบบสถาปัตยกรรม บูรณาการกับรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง4,วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม4,วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 8 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,คุณวิศรุต เหมทานนท์ สถาปนิก วิจัย และออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และช่วงเย็น คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมีวิทยากรของ หอดูดาวได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)