• ภาษาไทย
    • English

พิธีมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "การป้องกันโรคซึมเศร้า" ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอเมด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)