• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมทำเรือพระ วัดไทยมังคลาราราม

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำเรือพระ ณ วัดไทยมังคลาราราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณาจารย์นักศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง และนักศึกษา คือ นายภานุวัฒน์ บุญธรรม นายวุฒิพงศ์ นาลักษณ์ และนายทนงศักดิ์ มหาสินธ์ ได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับ พระและ ชุมชน บ้านชายทะเล มีนายช่างท้องถิ่น คือ นายมานิตย์ ทองมั่น และนายสมรักษ์ ศรีประเสริฐ ออกแบบและตกแต่งเรือพระลากวัดไทยมังคลาราม โดยมีการจัดประกวดเรือพระ ในครั้งนี้ เรือพระวัดไทยมังคลาราราม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 อีกด้วย ซึ่งในการร่วมทำกิจกรรมนอกจากทางคณาจารย์และนักศึกษาจะได้ส่งต่อความรู้และทักษะด้านศิลปะการแทงหยวกแล้วนั้น ยังทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน และรู้จักการช่วยเหลือ สร้างสัมพันธ์ กับชุมชน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ให้คงอยู่ต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)