• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานโรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 6 และเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมซิกเนเจอร์ โฮเต็ล หาดใหญ่, บริษัทออกซิเจนเรียลเอสเตท จำกัด และ อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานจากสถานที่จริงทั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักศึกษาในการศึกษารูปแบบอาคาร แนวความคิด การจัดวางผังอาคาร โครงสร้างอาคาร วัสดุ พื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตลอดจนงานระบบของอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ในรายวิชา อ.จามีกร มะลิซ้อน, อ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล, อ.กาญจน์ เพียรเจริญ, อ.ณัฐรดา บุญถัด และอ.ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ ดูงานในครั้งนี้ด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)