• ภาษาไทย
    • English

สถานีโทรทัศน์ ร่วมถ่ายทำ การทำผ้ามัดย้อมจากใบหูกวางของนักศึกษาหลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาร่วมถ่ายทำรายการการย้อมผ้าด้วยใบหูกวาง โดยมีดร.นวัตกร อุมาศิลป์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบแฟชั่นและรายวิชาแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างจิตสำนึกอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าของที่มีอยู่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในมหาวิทยาลัยและยังเก็บเศษไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นมาเป็นฟืนแทนการใช้แก๊ส ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)