• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมลงพื้นที่วาดภาพ ถ.นิพันธิ์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่บริเวณถนนนิพัทธิ์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาพทัศนียภาพอาคาร ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกับอาจารย์ โดยมี อ.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อาจารย์จาก วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์ประจำรายวิชาได้แก่ ผศ.สาทินี วัฒนกิจ, อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์, อ.ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ และ ดร.ทัชชญา สังขะกูลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)